DARUJTE

Evropsky významná lokalita Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji. Poodří je  v národním měřítku ojedinělé délkou neregulovaného vodního  toku se zachovalým vodním režimem a plochou nivy s každoročním zaplavováním.  Meandrující tok Odry s navazujícími systémy odstavených ramen a tůní, velkým podílem trvalých travních porostů s  rozptýlenou zelení, lužními lesy a rozlehlými rybničními soustavami  představuje unikátní refugium biodiverzity v dosahu průmyslového Ostravska. Staré stromy s dutinami jsou zde ohroženým typem habitatu. Zastavení degradace a obnovení biotopů páchníka v Poodří bude mít význam pro řadu dalších druhů. Pravidelný ořez vrb podpoří vznik dutin –  potenciálních biotopů nejen pro populace páchníka, ale i dalších dutinových specialistů, například ptáků a netopýrů (Vespertilionidae). Uvolňováním vrb a prosvětlováním porostů podél vodních toků a příkopků zlepšíme  ekologické podmínky pro druhy vázané na osluněnou vodní hladinu, drobné vodní toky a průtočné tůně:  piskoř pruhovaný – Misgurnus fossilis, kuňka ohnivá – Bombina bombina. Tyto druhy jsou předmětem ochrany v EVL Poodří. Zachováváním  starých stromů s dutinami, návratem k ořezávání vrb „na hlavu“, výsadbou původních druhů dřevin a obnovením tradice pěstování hrušní přispějeme ke zvýšení biodiverzity v území a k obnově  typických prvků krajinného rázu Poodří. Zároveň ukážeme, jak tradiční obhospodařování vrbových porostů pomáhá v intenzivně využívané, bezlesé krajině přežívat velmi specializovaným organismům vázaným na staré stromy.    

Kopie souboru 21092018 Poodri02 Smoldasova

 


Donation heart3x

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Přečtěte si více o tom, jaké zásady dodržujeme.